Algemene voorwaarden

                                                                                                                                                

Artikel 1 Definities             
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:       
Pattern Made 4 You :         Pattern Made 4 You       
 

Bekenlaan 98            
3448 XE Woerden            
Nederland 

  Tel: +31 (0)6 10455433          
Email: info@patternmade4you.nl  
  KvK nummer : 30218405          
BTW nummer : NL001303609B33 

Klant:             

de persoon of rechtspersoon die bij Pattern Made 4 You een bestelling plaatst       
Product:      door Pattern Made 4 You aangeboden software en aanverwante artikelen
ten behoeve van een patroontekensysteem.      

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten    
 2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Pattern Made 4 You haar producten en/of diensten van welke aard ook aan de Klant levert.
 2.2   De aanbiedingen en prijsopgaven op haar website binden Pattern Made 4 You niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Pattern Made 4 You is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan een levering te verbinden.
 2.3   Een overeenkomst tot levering van een op de website aangeboden product komt eerst tot stand nadat betaling is ontvangen en Pattern Made 4 You de order heeft bevestigd.
 2.4   Een overeenkomst tot levering van een product van Pattern Made 4 You in samenhang met daarbij te leveren diensten komt eerst tot stand nadat op basis van door de Klant verstrekte gegevens een offerte is uitgebracht en deze door de Klant schriftelijk is aanvaard.
 2.5   Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Prijs en betaling    
3.1   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op de orderbevestiging staat het totaal verschuldigde bedrag vermeld.
3.2   Gekozen kan worden voor betaling on-line, overschrijving per bank/giro, dan wel – ingeval deze mogelijkheid in een offerte is aangegeven - betaling op rekening.
3.3   Ingeval gekozen wordt voor betaling op rekening geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand.
3.4   Betaling on-line wordt afgehandeld door een erkende en beveiligde betalingendienst. Verwerking en validatie van de betaling geschiedt on-line.
3.5   Pattern Made 4 You is niet aansprakelijk voor eventuele onregelmatigheden in het betalingsverkeer die zich afspelen buiten haar invloedssfeer.

 

Artikel 4. Levering      
4.1   Levering van bestellingen op basis van een offerte wordt verwerkt zoals in de aanbieding is aangegeven.
4.2   Levering van bestelling via de website vindt plaats binnen vier werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij in de orderbevestiging anders is aangegeven.
4.3   Gekozen kan worden voor levering per mail, dan wel per post.
4.4   Indien gekozen is voor levering per post zullen de producten worden geleverd op het verzendadres dat in de orderbevestiging is vermeld.
4.5   Indien is gekozen voor levering via download ontvangt de Klant, zo mogelijk bij de orderbevestiging, via e-mail, de gegevens en wachtwoorden voor het downloaden van de software.
4.6    Pattern Made 4 You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onregelmatigheden in het gebruik van de software vanwege beschadigingen aan een product na levering per post en/of het foutief opslaan van de software.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendomsrecht    
5.1   De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en -bevoegdheden van de software. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van de toeleverancier van de software en dienen geheel en onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd. 
5.2   Pattern Made 4 You is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur .

 

Artikel 6. Garantie en reclame    
6.1   Pattern Made 4 You staat in voor de deugdelijkheid van haar producten en diensten.
6.2   De garantie op de softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden van de licentiegever aan de Klant (licentienemer) overgedragen. 
6.3   De klant is gehouden het geleverde product onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken dienen binnen 2 weken na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
6.4   Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt en wordt geretourneerd heeft Pattern Made 4 You de keuze het product te vervangen dan wel tot restitutie van het betaalde bedrag over te gaan.
6.5   Buiten iedere garantie vallen gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, virussen of andere invloeden van buitenaf.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid    
7.1   Pattern Made 4 You aanvaardt wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 7 blijkt.
7.2   De totale aansprakelijkheid van Pattern Made 4 You wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor deze overeenkomst bedongen prijs.
7.3   Pattern Made 4 You is niet aansprakelijk voor de pasvorm die het gevolg is van het onjuist toepassen van het meetsysteem en/of het toepassen op buitenproportionele lichaamsverhoudingen dan wel het onjuist toepassen van de patroontekensoftware.
7.4   Pattern Made 4 You is niet aansprakelijk voor indirecte bedrijfschade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten of gemiste besparingen.

 

Artikel 8. Annulering en bedenktijd     
8.1   Indien de Klant een per post geleverd product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kan het product binnen 7 werkdagen na levering, onbeschadigd en nog verzegeld, worden geretourneerd. Reeds ontvangen betalingen wordt binnen 30 dagen gerestitueerd. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Klant.
8.2   Gedownloade software kan niet worden geretourneerd.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie     
9.1   Pattern made 4 You is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Pattern Made 4 You.

 

Artikel 10. Overmacht    
10.1   Indien Pattern Made 4 You door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen is zij gerechtigd de uitvoering ervan op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
10.2   Onder overmacht wordt mede verstaan vertraging bij of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van toeleveranciers van Pattern Made 4 You.

 

Artikel 11. Privacy en veiligheid    
11.1   De Klant stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens.
11.2   Pattern Made 4 You verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring zoals gepubliceerd op haar website.

 

Artikel 12. Prijs en betaling    
12.1   Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
12.2   Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.